Uplab Hair, Skin & Nails 30 Δίσκια

7,24

Περιέχει συνεργιστική φόρμουλα για την υποστήριξη της υγείας μαλλιών, δέρματος & νυχιών.

Προσθέστε 49,00 στο καλάθι και κερδίστε δωρεάν αποστολή!

Σε απόθεμα

Barcode: 

5213008170292
Κωδικός προϊόντος: 293791 Κατηγορίες: , Ετικέτες: , ,

Uplab Hair, Skin & Nails 30 Δίσκια

Uplab  Hair, Skin & Nails: συνεργιστική φόρμουλα για την υποστήριξη της υγείας μαλλιών, δέρματος & νυχιών.

Περιέχει ένα ειδικά μελετημένο συνδυασμό από 10 ενεργά συστατικά, που:

  • συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την ενδυνάμωση των μαλλιών και του δέρματος
  • αυξάνουν την αντοχή των νυχιών
  • προστατεύουν το δέρμα από παράγοντες γήρανσης και χαλάρωσης
  • έχουν αντιοξειδωτικές ιδιότητες
  • ενισχύουν την ομορφιά εκ των έσω

Ιδιότητες των συστατικών του Hair, Skin & Nails:

Η L-κυ­στε­ΐ­νη είναι μη απα­ραί­τη­το αμι­νο­ξύ, ση­μα­ντι­κό συ­στα­τι­κό των μαλ­λιών, των νυ­χιών και του δέρ­μα­τος. Είναι το αμι­νο­ξύ που βρί­σκε­ται σε με­γα­λύ­τε­ρη πο­σό­τη­τα στα μαλ­λιά. Είναι ιδιαί­τε­ρα ση­μα­ντι­κό για τη σύν­θε­ση της κε­ρα­τί­νης, μίας πρω­τε­ΐ­νης που βρί­σκε­ται στο δέρμα, τα μαλ­λιά και τα νύχια, ενώ είναι χρή­σι­μο για την ενί­σχυ­ση της αντιο­ξει­δω­τι­κής προ­στα­σί­ας*

Το κολ­λα­γό­νο είναι μία πρω­τε­ΐ­νη με ιδιαί­τε­ρα οφέλη για τον ορ­γα­νι­σμό: βοηθά στη σύ­σφι­ξη του δέρ­μα­τος, των τε­νό­ντων, των συν­δέ­σμων κ.α. Ει­δι­κά το θα­λάσ­σιο υδρο­λυ­μέ­νο κολ­λα­γό­νο, που πε­ριέ­χε­ται στο Hair, Skin & Nails, απορ­ρο­φά­ται πιο απο­τε­λε­σμα­τι­κά από τον ορ­γα­νι­σμό, συμ­βάλ­λο­ντας στη δια­τή­ρη­ση της ελα­στι­κό­τη­τας & υγρα­σί­ας του δέρ­μα­τος, υγιών νυ­χιών, δυ­να­τών μαλ­λιών, ενώ ενι­σχύ­ει και στη συ­νο­λι­κή υγεία του ορ­γα­νι­σμού*

Το PABA (Πα­ρα-αμι­νο­βεν­ζοϊ­κό οξύ) είναι ένας συ­μπα­ρά­γο­ντας των βι­τα­μι­νών Β. Με­λέ­τες έχουν δεί­ξει ότι μπο­ρεί να συμ­βάλ­λει στη δια­τή­ρη­ση της κα­νο­νι­κής δομής και της εμ­φά­νι­σης των μαλ­λιών και των νυ­χιών και στην ελα­στι­κό­τη­τα του δέρ­μα­τος. Έχει αντιο­ξει­δω­τι­κές ιδιό­τη­τες, ενώ, σύμ­φω­να με με­λέ­τες, μπο­ρεί να επα­να­φέ­ρει το κα­νο­νι­κό χρώμα στα γκρί­ζα μαλ­λιά, όταν αυτό οφεί­λε­ται σε στρες ή δια­τρο­φι­κές ελ­λεί­ψεις*

Η βιο­τί­νη συμ­βάλ­λει στη δια­τή­ρη­ση της κα­τά­στα­σης του δέρ­μα­τος και των μαλ­λιών, στη δια­τή­ρη­ση της κα­τά­στα­σης των βλεν­νο­γό­νων & στον φυ­σιο­λο­γι­κό με­τα­βο­λι­σμό των μα­κρο­θρε­πτι­κών συ­στα­τι­κών

Η βι­τα­μί­νη C συμ­βάλ­λει στον φυ­σιο­λο­γι­κό σχη­μα­τι­σμό κολ­λα­γό­νου για τη φυ­σιο­λο­γι­κή λει­τουρ­γία του δέρ­μα­τος, στην προ­στα­σία των κυτ­τά­ρων από το οξει­δω­τι­κό στρες & στη μεί­ω­ση της κού­ρα­σης και της κό­πω­σης.

Η βι­τα­μί­νη Β12 παί­ζει ρόλο στη δια­δι­κα­σία της κυτ­τα­ρι­κής διαί­ρε­σης και συμ­βάλ­λει στον φυ­σιο­λο­γι­κό σχη­μα­τι­σμό ερυ­θρών αι­μο­σφαι­ρί­ων & στη μεί­ω­ση της κού­ρα­σης και της κό­πω­σης

Το φο­λι­κό οξύ συμ­βάλ­λει στη φυ­σιο­λο­γι­κή αι­μο­ποί­η­ση & στη μεί­ω­ση της κού­ρα­σης και της κό­πω­σης, ενώ παί­ζει ρόλο στη δια­δι­κα­σία της κυτ­τα­ρι­κής διαί­ρε­σης

Η βι­τα­μί­νη E συμ­βάλ­λει στην προ­στα­σία των κυτ­τά­ρων από το οξει­δω­τι­κό στρες

Η βι­τα­μί­νη Β6 συμ­βάλ­λει στο φυ­σιο­λο­γι­κό με­τα­βο­λι­σμό της ομο­κυ­στε­ΐ­νης και στη ρύθ­μι­ση της ορ­μο­νι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας, στον φυ­σιο­λο­γι­κό σχη­μα­τι­σμό ερυ­θρών αι­μο­σφαι­ρί­ων & στη μεί­ω­ση της κού­ρα­σης και της κό­πω­σης

Η βι­τα­μί­νη Α συμ­βάλ­λει στη δια­τή­ρη­ση της κα­τά­στα­σης του δέρ­μα­τος, στη δια­δι­κα­σία της κυτ­τα­ρι­κής εξει­δί­κευ­σης & στη δια­τή­ρη­ση της κα­τά­στα­σης των βλεν­νο­γό­νων

*Οι ανω­τέ­ρω πλη­ρο­φο­ρί­ες σχε­τι­κά με τα συ­στα­τι­κά του προ­ϊ­ό­ντος είναι απο­τε­λέ­σμα­τα με­λε­τών. Δεν απο­τε­λούν γνω­μο­δό­τη­ση του EFSA.

Δοσολογία και τρόπος χορήγησης

1 δισκίο ημερησίως, μετά το φαγητό.
Συστατικά – Συνιστώμενη ημερήσια δόση
εργά συστατικά Μέγιστη συνιστώμενη ημερήσια δόση
1 δισκίο περιέχει % NRVs* σε 1 δισκίο
L-cysteine 200 mg
Vitamin C (L-ascorbic acid) 80 mg 100
Marine collagen 50 mg
Vitamin E (DL-alpha-tocopheryl acetate) 27 mg 225
Vitamin B6 (pyridoxine hydrochloride) 5 mg 357,14
Biotin 2,5 mg 5000
Folic acid (Pteroylmonoglutamic acid) 600 µg 300
Vitamin A (β-carotene) 600 µg (96 µg retinol equivalent) 12
Vitamin B12 (cyanocobalamin) 5 µg 200
* NRVs – Τιμή αναφοράς θρεπτικών συστατικών
Προφυλάξεις
Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη ημερήσια δόση. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν αντικαθιστούν μια ισορροπημένη διατροφή ή ένα υγιεινό τρόπο ζωής, και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως υποκατάστατο μιας ολοκληρωμένης δίαιτας. Μην το χρησιμοποιείτε σε περιπτώσεις υπερευαισθησίας σε κάποιο από τα συστατικά. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας για χρήση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού. Συμπλήρωμα διατροφής για ενήλικες.
Συσκευασία
30 δισκία
Αριθμός γνωστοποίησης στον ΕΟΦ
Αριθμός Γνωστοποίησης: 8160/28-1-2022. Ο αριθμός γνωστοποίησης ΕΟΦ δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας του ΕΟΦ.
Βάρος 0,1 kg
Brand